Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

MySecondLife
11:15
MySecondLife
11:15
MySecondLife
11:15
MySecondLife
11:13
MySecondLife
11:12
MySecondLife
11:11
1311 fc99

August 10 2017

MySecondLife
22:32
MySecondLife
22:29
MySecondLife
22:28
1344 32b0 390
Elphie
MySecondLife
22:27
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
22:22
MySecondLife
22:21
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
MySecondLife
22:20
MySecondLife
22:14
MySecondLife
22:14
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
MySecondLife
22:14
MySecondLife
22:13
5689 32a9 390
MySecondLife
22:10
I love late night conversations, late night drives, late night snacks, late night showers, everything’s better at night.
— Unknown
MySecondLife
22:10
Miłość odwzajemniona jest dobra
Lecz jeszcze lepsza jest taka,
którą nam ofiarowano, mimo, 
ze wcale o nią nie zabiegaliśmy .
— William Shakespeare

August 05 2017

12:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl